08-410 98789 Kontakt@akademcare.se

Hur arbetar vi?

sa arbetar vi_964_f__1397636592_180.211.99.100Vi ser till att antal personer som kommer hem till kunden är begränsat (så få som möjligt).

Vårt mål är att maximalt två personer regelbundet arbetar med kunder som har dagliga insatser.

Vi strävar även efter att i förhand introducera timvikarier, som kommer att vid behov ersätta

ordinariepersonal, för den enskilde.

Vi erbjuder

 • Kontinuitet

Vi underhåller kontinuitet även kring besökstider. Vår kund ska kunna vara säker på att hjälpen

kommer vid samma tidpunkt varje gång.

Genom att så få personal som möjligt hjälper kunden, uppnås kontinuiteten även i sättet som

man utför insatserna på.

 • Respekt

Vår personal vet att vi är gäster hemma hos kunden och tar därmed respektfullt hänsyn till hur

den enskilde vill ha det hemma.

 • Tillgänglighet

Vi finns tillgängliga för kunden sju dagar i veckan. Vi har telefontid under kontorstid kl. 08.00- 17.00 och

nås via journummer under övriga tider.

En av två kontaktmän är alltid tillgänglig för kunden om kunden vill uttrycka sina önskemål eller funderingar.

 • Självbestämmande och integritet

Enligt självbestämmandeprincipen blir kunden delaktig i utformning av insatser i enlighet med sina önskemål

och behov inom ramen för det aktuella biståndsbeslutet. Genomförandeplan upprättas av AkademCare

tillsammans med kunden och följs upp kontinuerligt, detta blir ett verktyg för kunden att anpassa insatsernas

utförande enligt sina behov.

AkademCares personal tillämpar rehabiliterande förhållningssätt och har det som mål att kunden ska bibehålla

sina förmågor, funktioner och sociala kontakter. I fall det framkommer att den enskilde inte kan företräda sina

egna intressen kommer dennes kontaktman att se till att en god man utses alt. en anhörig involveras.

Samtlig personal på AkademCare får information om sekretess och tystnadsplikt i samband med teckning av

anställningsavtal.

 • Flexibilitet

Vi på AkademCare planerar, schemalägger och utför hemtjänstinsatser i enlighet med en individuellt skapad

och anpassad genomförandeplan. Grunden till genomförandeplanen är alltid beställningen. En preliminär

genomförandeplan innehåller alla beviljade insatser upplagda på den beviljade tiden så att den sammanlagda

tiden per månad överensstämmer med den sammanlagda beviljade månadstiden i biståndsbeslutet. Kunden

går igenom den preliminära planen med sin kontaktman, och har möjlighet att flexibelt anpassa planen så

mycket det går inom ramen för beslutet (t.ex. hur, när och på vilket sätt insatserna ska utföras).

Genomförandeplan revideras varje gång det förekommer en ändring i beställningen. En ny genomförandeplan

lämnas till biståndshandläggaren inom den avtalade tiden för kännedom och uppföljning. Uppföljning av

genomförandeplan görs minst varje 6 månader av utföraren. Kontinuerlig socialdokumentation,

avvikelserapportering samt kontaktmannens tillgänglighet gör det möjligt att följa upp och kontrollera

huruvida de beviljade insatserna och sättet de utförs på överensstämmer med kundens aktuella situation

och behov.

 • Vi arbetar med kontaktmannaskap

AkademCare tillämpar kontaktmannaskap i sitt arbete för att säkerställa kvaliteten av insatserna, ge ett

individuellt bemötande och ge en individuell vård och omsorg i enlighet med kundens biståndsbeslut,

behov och önskemål. Detta ska höja kundens levnadsvillkor.

 • Varför kontaktman
  • Det är viktigt att kunden, närstående och personalen i arbetsgruppen har en ansvarig att vända sig till.
  • Det blir ett avsevärt tydligare arbetssätt, jämfört med om hela arbetsgruppen har ett kollektivt ansvar.
  • Kundens inflytande över livssituationen samt vardagslivet ökar.
  • Bättre möjlighet att uttrycka sina önskemål.
 • Kontaktpersonens ansvar
  • Att kundens individuella genomförandeplan upprättas, följs upp och revideras.
  • Att de till biståndsbeslutet och kundens önskemål är utgångspunkt för den individuella genomförandeplanen.
  • Att samtliga i arbetslaget som möter kunden är väl informerade och känner till vad den individuella
   genomförandeplanen innehåller.
  • Att se till att kunden är nöjd med insatserna.
 • Hur utses en kontaktman
  • Kontaktmannen utses i samband med första hembesöket hos kunden. AkademCare utser alltid två̊
   kontaktmän för sina kunder, en förste och en vice. Våra kunder och ev. deras anhöriga skall veta vem
   i personalgruppen som är kontaktman och vice kontaktman.