08-410 98789 Kontakt@akademcare.se

Hur arbetar vi?

sa arbetar vi_964_f__1397636592_180.211.99.100Vi ser till att du får lämplig personal med relevant kompetens som du trivs med och känner dig trygg med. Vi gör vår bästa för att minska antal personer som kommer hem till dig(så få som möjligt).

Vi introducerar timvikarier i förväg, som kommer vid behov ersätta ordinariepersonal, så att de vet hur de skall leverera just den service du behöver.

Vi erbjuder

 • Kontinuitet

Vi underhåller kontinuitet även kring besökstider. Vår kund ska kunna vara säker på att hjälpen kommer vid samma tidpunkt varje gång.
Genom att så få personal som möjligt hjälper kunden, uppnås kontinuiteten även i sättet som man utför insatserna på.

 • Respekt

Vår personal vet att vi är gäster hemma hos kunden och tar därmed respektfullt hänsyn till hur

den enskilde vill ha det hemma.

 • Tillgänglighet

Vi finns tillgängliga för kunden sju dagar i veckan. Vi har telefontid under kontorstid kl. 08.00- 17.00 och

nås via journummer under övriga tider.

En av två kontaktmän är alltid tillgänglig för kunden om kunden vill uttrycka sina önskemål eller funderingar.

 • Självbestämmande och integritet

Du blir delaktig i utformning av insatser i enlighet med dina önskemål och behov inom ramen för det aktuella biståndsbeslutet. Genomförandeplan upprättas av AkademCare
tillsammans med kunden och följs upp kontinuerligt, detta blir ett verktyg för kunden att anpassa insatsernas utförande enligt sina behov.
AkademCares personal tillämpar rehabiliterande förhållningssätt och har det som mål att kunden ska bibehålla sina förmågor, funktioner och sociala kontakter. I fall det framkommer att den enskilde inte kan företräda sina egna intressen kommer dennes kontaktman att se till att en god man utses alt. en anhörig involveras.
Samtlig personal på AkademCare får information om sekretess och tystnadsplikt i samband med teckning av anställningsavtal.

 • Flexibilitet

Vi på AkademCare planerar, schemalägger och utför hemtjänstinsatser i enlighet med en individuellt skapad

och anpassad genomförandeplan. Grunden till genomförandeplanen är alltid beställningen. En preliminär

genomförandeplan innehåller alla beviljade insatser upplagda på den beviljade tiden så att den sammanlagda

tiden per månad överensstämmer med den sammanlagda beviljade månadstiden i biståndsbeslutet. Kunden

går igenom den preliminära planen med sin kontaktman, och har möjlighet att flexibelt anpassa planen så

mycket det går inom ramen för beslutet (t.ex. hur, när och på vilket sätt insatserna ska utföras).

Genomförandeplan revideras varje gång det förekommer en ändring i beställningen. En ny genomförandeplan

lämnas till biståndshandläggaren inom den avtalade tiden för kännedom och uppföljning. Uppföljning av

genomförandeplan görs minst varje 6 månader av utföraren. Kontinuerlig socialdokumentation,

avvikelserapportering samt kontaktmannens tillgänglighet gör det möjligt att följa upp och kontrollera

huruvida de beviljade insatserna och sättet de utförs på överensstämmer med kundens aktuella situation

och behov.

 • Vi arbetar med kontaktmannaskap

Vi tilldelar två lämpliga kontaktpersoner(en huvud kontaktman och en vice kontaktman) just för dig för att ge dig ett individuellt bemötande och för att säkra att du får den individuella vård och omsorg som du önskar.

 • Varför kontaktman
  • Det är viktigt att kunden, närstående och personalen i arbetsgruppen har en ansvarig kontaktperson att vända sig till.
  • Det blir ett avsevärt tydligare arbetssätt, jämfört med om hela arbetsgruppen har ett kollektivt ansvar.
  • Kundens inflytande över livssituationen samt vardagslivet ökar.
  • Bättre möjlighet att uttrycka sina önskemål.
  • Du som kund får alltid vända dig till din kontaktman hos oss, när du behöver hjälp eller undrar över någonting
  • Du kan också framför dina åsikter om hur och när insatser som du behöver utförs/li>
 • Kontaktpersonens ansvar
  • Att kundens individuella genomförandeplan upprättas, följs upp och revideras.
  • Att de till biståndsbeslutet och kundens önskemål är utgångspunkt för den individuella genomförandeplanen.
  • Att samtliga i arbetslaget som möter kunden är väl informerade och känner till vad den individuella
   genomförandeplanen innehåller.
  • Att se till att kunden är nöjd med insatserna.
 • Hur utses en kontaktman
  • Kontaktmannen utses i samband med första hembesöket hos kunden. AkademCare utser alltid två̊ kontaktmän för sina kunder, en förste och en vice. Våra kunder och ev. deras anhöriga skall veta vem i personalgruppen som är kontaktman och vice kontaktman..