Hur Arbetar vi

Flexibilitet, Kontinuitet, Respekt

Flexibilitet

Vi på AkademCare planerar, schemalägger och utför hemtjänstinsatser i enlighet med en individuellt skapad och anpassad genomförandeplan. Grunden till genomförandeplan är alltid beställningen.

En preliminär genomförandeplan innehåller alla beviljade insatser upplagda på den beviljade tiden så att den sammanlagda tiden per månad överensstämmer med den sammanlagda beviljade månadstiden i biståndsbeslutet. Kunden går igenom den preliminära planen med sin kontaktman, och har möjlighet att flexibelt anpassa planen så mycket det går inom ramen för beslutet (t.ex. hur, när och på vilket sätt insatserna ska utföras).
 
Genomförandeplan revideras varje gång det förekommer en ändring i beställningen. En ny genomförandeplan lämnas till biståndshandläggaren inom den avtalade tiden för kännedom och uppföljning.

Uppföljning av genomförandeplan görs minst varje 6 månader av utföraren. Kontinuerlig socialdokumentation, avvikelse rapportering samt kontaktmannens tillgänglighet gör det möjligt att följa upp och kontrollera huruvida de beviljade insatserna och sättet de utförs på överensstämmer med kundens aktuella situation och behov.

Respekt

Vår personal vet att vi är gäster hemma hos kunden och tar därmed respektfullt hänsyn till hur den enskilde vill ha det hemma.

Kontinuitet

Vi underhåller kontinuitet även kring besökstider. Vår kund ska kunna vara säker på att hjälpen kommer vid samma tidpunkt varje gång. Genom att så få personal som möjligt hjälper kunden, uppnås kontinuiteten även i sättet som man utför insatserna på.

Självbestämmande och integritet

Enligt självbestämmandeprincipen blir kunden delaktig i utformning av insatser i enlighet med sina önskemål och behov inom ramen för det aktuella biståndsbeslutet. Genomförandeplan upprättas av AkademCare tillsammans med kunden och följs upp kontinuerligt, detta blir ett verktyg för kunden att anpassa insatsernas utförande enligt sina behov. AkademCares personal tillämpar rehabiliterande förhållningssätt och har det som mål att kunden ska bibehålla sina förmågor, funktioner och sociala kontakter. I fall det framkommer att den enskilde inte kan företräda sina egna intressen kommer dennes kontaktman att se till att en god man utses alt. en anhörig involveras. Samtlig personal på AkademCare får information om sekretess och tystnadsplikt i samband med teckning av anställningsavtal.

Tillgänglighet

Vi finns tillgängliga för kunden sju dagar i veckan. Vi har telefontid under kontorstid kl. 08.00- 17.00 och nås via journummer under övriga tider. En av två kontaktmän är alltid tillgänglig för kunden om kunden vill uttrycka sina önskemål eller funderingar.

Vi arbetar med kontaktmannaskap

AkademCare tillämpar kontaktmannaskap i sitt arbete för att säkerställa kvaliteten av insatserna, ge ett individuellt bemötande och ge en individuell vård och omsorg i enlighet med kundens biståndsbeslut, behov och önskemål. Detta ska höja kundens levnadsvillkor.

Varför kontaktman

  • Det är viktigt att kunden, närstående och personalen i arbetsgruppen har en ansvarig att vända sig till.
  • Det blir ett avsevärt tydligare arbetssätt, jämfört med om hela arbetsgruppen har ett kollektivt ansvar.
  • Kundens inflytande över livssituationen samt vardagslivet ökar.
  • Bättre möjlighet att uttrycka sina önskemål.

Kontaktpersonen ansvar

  • Att kundens individuella genomförandeplan upprättas, följs upp och revideras.
  • Att de till biståndsbeslutet och kundens önskemål är utgångspunkt för den individuella genomförandeplanen.
  • Att samtliga i arbetslaget som möter kunden är väl informerade och känner till vad den individuella
    genomförandeplanen innehåller. 
  • Att se till att kunden är nöjd med insatserna
Stäng meny