Ledsagning

Vad är ledsagning?

Ledsagning är en insats i form av en följeslagare för personer med funktionsnedsättning. Ledsagning ges som bistånd med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ledsagning kan ingå som en del i ett beslut om hemtjänst eller boendestöd eller beviljas som en enskild insats. Syftet med ledsagning är att bryta isolering och öka möjligheten till aktiviteter utanför hemmet.

Ledsagning är individuellt utformad och har karaktären av personligt stöd. Vid behov kan dock ledsagning också inkludera hjälp med förflyttning, på- och avklädning, hjälp vid måltider och vid toalettbesök i samband med insatsen. 

Ledsagning har som syfte att bryta isolering och öka möjligheten till aktiviteter utanför hemmet. Insatsen är individuellt utformad och har karaktären av personligt stöd. Ledsagning kan ingå som en del i ett beslut i hemtjänst eller beviljas som en enskild insats.

Stäng meny