Have a Question?
< All Topics
Print

Article B

Vår värdegrund

Värdegrunden sammanfattar värden som är gemensamma för alla i verksamheten, som gäller under alla omständigheter och inte kan förhandlas bort.

 

De är överordnade skillnader i verksamhet, politik, kultur, religion, och utgår från att:

 Människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade

med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av

gemenskap.

 

Värdegrund handlar om både rättigheter och skyldigheter. Den innebär rätten att bli hörd liksom skyldigheten att lyssna till andra. I ett gott socialt klimat kan en öppen kommunikation föras där alla visar varandra respekt. I vårt arbete använder vi därför dialogen då den främjar förståelse och respekt och skapar förutsättningar för att uppnå gemensam förståelse och ett ständigt lärande.

 

Vår arbetsplats egen värdegrund är viktig och ska prägla vårt förhållningssätt mot dem som verksamheten är till för och för hur vi som medarbetare uppträder mot varandra.

 

AkademCare hemtjänst kännetecknas av att:

 • Vi som medarbetare förstår vår roll och verksamhetens uppgift
 • Vi gör ett professionellt och bra arbete som bidrar till verksamhetens förbättring och vår egen utveckling
 • Vår arbetsplats präglas av medskapande som innebär ett aktivt engagerat och ansvarsfullt förhållningssätt där alla upplever meningsfullhet, kan se sig själv i ett sammanhang och har möjlighet att vara med och påverka

Medarbetarskapet kännetecknas av att jag som medarbetare:

 • Kommunicerar rakt och ärligt och visar respekt för andra och deras arbete
 • Tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön och gemenskapen i arbetslaget
 • Känner till och respekterar uppställda mål, förutsättningar
 • Deltar ansvarsfullt och engagerat i det gemensamma arbetet för att nå verksamhetens mål och resultat
 • Deltar aktivt i utvärderings och förbättringsarbete inom arbetslaget och av det egna arbetet

Ledaskapet kännetecknas av att jag som ledare:

 • Är förebild och kulturbärare av ett öppet, ärlig, tillåtande och lärande arbetsklimat
 • Visar uppmärksamhet och respekt för medarbetare samt tillit till deras förmåga att ta ansvar
 • Skapar förutsättningar för aktivt medskapande genom tydlig och välkänd struktur som alla förstår genom en tydlig och öppen kommunikation
 • Tydliggör mål och förväntade resultat och tar ansvar för att de genomförs i det dagliga arbetet
 • Ställer realistiska krav, följer upp resultat och ger förutsättningar så att medarbetare aktivt kan påverka och ta ansvar i det dagliga arbetet.
Table of Contents
Stäng meny